top of page

YAMAHA Folk Guitar FG-150 và FG-180 Catalog năm 1969